Definisi Sejarah Menurut Para Ahli

Definisi Sejarah Menurut Para Ahli


Definisi Sejarah Menurut Para Ahli - Berikut ini adalah beberapa definisi sejarah menurut para ahli, antara lain:


(a) Definisi sejarah menurut Edward Hallet Carr: Sejarah adalah suatu proses interaksi serba-terus antara sejarawan dengan fakta-fakta yang ada padanya; suatu dialog tiada henti-hentinya antara masa sekarang dengan masa silam.

(b) Definisi sejarah menurut Robert V. Daniels: Sejarah ialah kenangan pengalaman umat manusia.

(c) Definisi sejarah menurut J. Bank: Semua peristiwa masa lampau adalah sejarah (sejarah sebagai kenyataan); sejarah dapat membantu manusia untuk memahami perilaku manusia pada masa yang lampau, masa sekarang, dan masa akan datang.

(d) Definisi sejarah menurut Taufik Abdullah: Sejarah harus diartikan sebagai tindakan manusia dalam jangka waktu tertentu pada masa lampau yang dilakukan di tempat tertentu.

(e) Definisi sejarah menurut Muhammad Yamin: Sejarah ialah ilmu pengetahuan umum yang berhubungan dengan cerita bertarikh, sebagai hasil penafsiran kejadian-kejadian dalam masyarakat manusia pada waktu yang telah lampau atau tanda-tanda yang lain.

(f) Definisi sejarah menurut Mohammad Ali dalam bukunya Pengantar Ilmu Sejarah menyatakan sejarah, yaitu:

(1) Jumlah perubahan-perubahan, kejadian atau peristiwa dalam kenyataan di sekitar kita.

(2) Cerita tentang perubahan-perubahan, kejadian atau peristiwa dalam kenyataan di sekitar kita.

(3) Ilmu yang bertugas menyelidiki perubahan-perubahan kejadian dan peristiwa dalam kenyataan di sekita kita.

(g) Definisi sejarah menurut W.J.S. Poerwadarminta dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia mengungkapkan sejarah, yaitu:

(1) Silsilah atau asal-usul.

(2) Kejadian atau peristiwa yang benar-benar terjadi pada masa lampau.

(3) Ilmu, pengetahuan, cerita pelajaran tentang kejadian atau peristiwa yang benar-benar terjadi.